Baza materijala za nastavu


OPĆA GIMNAZIJA TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU UPRAVNI REFERENT ELEKTROMEHANIČAR

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1. razred

2. razred

3. razred

1. razred

2. razred

3. razred


1. razred opće gimnazije

Računanje u skupovima N, Z, Q - ponavljanje gradiva osnovne škole - vježba

Računske operacije s racionalnim i realnim brojevima - vježba

Priprema za prvi ispit znanja - vježba

PowerPoint prezentacija - Potencije

RASTAVLJANJE NA FAKTORE - zadaci iz zbirke za sat i DZ       timski rad

Algebarski razlomci - radu u paru         Algebarski razlomci - zadaci za pripremu ispita znanja

Djeljivost polinoma - rad u paru

Linearne jednadžbe i problemski zadaci - rad u paru       Linearne jednadžbe i nejednadžbe - zadaci za vježbu

Zadaci za pripremu ispravka negativne ocjene na polugodištu - zadaci

Koordinatni sustav u ravnini - zadaci za vježbu

Linearna funkcija i njen graf. Graf funkcije f(x) =|x| - domaća zadaća

Koordinatni sustav u ravnini. Sustavi jednadžbi. - ponavljanje na satu (rad u paru)

Sukladnost i sličnost. Kružnica i krug - radni materijal / zadaci za vježbu

Zadaci za vježbu - kružnica i krug

KORIJENI - ponavljanje gradiva - (RM 2)

Zadaci za pripremu inicijalnog ispita znanja u 2. razredu

Ponavljanje gradiva prvog razreda - (RM 1)

Povratak na početak stranice

2. razred opće gimnazije

Ponavljanje gradiva prvog razreda - zadaci za vježbu

KOMPLEKSNI BROJEVI - zadaci za domaću zadaću

Kvadratna jednadžba - zadaci za vježbu

JEDNADŽBE KOJE SE SVODE NA KVADRATNE - zadaci za vježbu

Graf kvadratne funkcije - radni materijal za rad u paru

Eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe - zadaci za vježbu

Logaritamske nejednadžbe - rad u paru

Zadaci za zabavu - logaritmi

Radni materijal - PRIZME, PIRAMIDE, KRNJE PIRAMIDE

Zadaci za vježbu - PRIZME, PIRAMIDE I KRNJE PIRAMIDE

Rotacijska tijela - zadaci za vježbu      Rotacijska tijela - zadaci i rješenja

Školska godina 2007./08.

Inicijalni ispit znanja

KOMPLEKSNI BROJEVI. KVADRATNA JEDNADŽBA

KVADRATNA FUNKCIJA (POLINOM DRUGUG STUPNJA)

TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE ŠILJASTOG KUTA

EKSPONENCIJALNA I LOGARITAMSKA FUNKCIJA. GEOMETRIJA PROSTORA

STEREOMETRIJA

Ponavljanje gradiva prvog i drugog razreda - (RM 1)

Povratak na početak stranice

3. razred opće gimnazije

Kut i brojevna kružnica- rad u paru

Trigonometrijske funkcije - I.dio - zadaci za pripremu ispita znanja 

Primjer zadataka s prijemnog ispita - trigonometrija(1.dio) - rad u paru

Trigonometrijske funkcije- formule koje se mogu imati na ispitu

Priprema za ispit znanja- adicijski teoremi, polovični i dvostruki kut, formule pretvorbe

Zadaci za pripremu ispravka negativne ocjene na polugodištu - 3r

Materijali za timski rad - Grafovi trigonometrijskih funkcija

Radni materijal za timski rad - materijal 1 i materijal 2

Trigonometrijske jednadžbe - primjer ispita znanja (25.3.1997.)

Poučci o trokutu - sinusov i kosinusov poučak i primjena u fizici, geodeziji...

Analitička geometrija u ravnini - PRAVAC - ponavljanje gradiva na satu (rad u paru)        PRAVAC - domaća zadaća

Zadaci za vježbu i pripremu ispita znanja - KRUŽNICA

Analitička geometrija u ravnini- ponavljanje na uvodnim satovima - rad u paru

PRAVAC I KRUŽNICA - ponavljanje gradiva trećeg razreda - teorija - zadaci

KRIVULJE DRUGOG REDA -  radni materijal - 1.dio    2.dio

ELIPSA I HIPERBOLA - zadaci za vježbu

KRIVULJE DRUGOG REDA  - timski rad na satu

Školska godina 2007./08.

Trigonometrijske funkcije

Grafovi trigonometrijskih funkcija. Trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe

Primjena trigonometrije. Vektori u ravnini. Koordinatni sustav u ravnini.

KRIVULJE DRUGOG REDA

KRIVULJE DRUGOG REDA - ponavljanje gradiva - (RM 2) - RJEŠENJA

KRIVULJE DRUGOG REDA - priprema za ispit znanja - (RM 3) - RJEŠENJA

Ponavljanje gradiva trećeg razreda - (RM 1)

Povratak na početak stranice

4. razred opće gimnazije

MATEMATIČKA INDUKCIJA  - zadaci za vježbu

BINOMNI POUČAK - zadaci za vježbu

Skupovi brojeva - radni materijal za nastavu (obrada i zadaci za vježbu)

Brojevi - priprema za prvi ispit znanja - vježba

Limes niza. Teoremi o limesima. Limes monotonih nizova - rad u paru

Zadaci za pripremu ispravka negativne ocjene na polugodištu - zadaci

Redovi. Geometrijski red - radni materijal za nastavu ( obrada i zadaci za vježbu)

Radni materijal - Inverzna funkcija

Složeni kamatni račun - Projekt "Na naš način" - petak, 19.03.2004.

Derivacija složene funkcije. Derivacija inverzne funkcije - radni materijal

Tangenta i normala u točki krivulje - radni materijal i zadaci za vježbu

Zadaci za vježbu - ispitivanje tijeka funkcije(M, m, IR, IP, TI, konveksnost, konkavnost...)

Ispitivanje tijeka funkcije - Teorijski dio o crtanju grafa funkcije

Zadaci za vježbu - ispitivanje tijeka funkcije - dopuna rješenja i izmjene

Školska godina 2007./08.

BROJEVI - Binomni poučak - zadaci za vježbu - (RM 4)

Brojevi - rad u paru (ponavljanje) - (RM 5)

Skupovi brojeva N, Z, Q, R - radni materijali - (RM 6)

Brojevi - priprema za ispit znanja - (RM 7)

NIZOVI REALNIH BROJEVA - zadaci za vježbu rok izrade: 16.1.2008.- (RM 8)

GEOMETRIJSKI RED - radni materijal - (RM 9)

Nizovi i redovi - ponavljanje gradiva - (RM 10) i (RM 11)

Funkcije - svojstva - (RM 12)

Funkcije - priprema za ispit znanja - (RM 13)

Funkcije - priprema za teorijski ispit znanja - (RM 14)

DERIVACIJE - nastavni materijali (školska godina 2006./07.)

Povratak na početak stranice

1. razred tehničara za elektroniku (1E4) - Školska godina 2007./08.

Skupovi brojeva. Algebarski izrazi

Linearne jednadžbe i nejednadžbe. Apsolutne vrijednosti

Koordinatni sustav u ravnini. Linearna funkcija. Graf funkcije f(x)=|x|.

Potencije i korijeni

Povratak na početak stranice

2. razred tehničara za elektroniku (2E4)

KOMPLEKSNI BROJEVI - zadaci za domaću zadaću

Piramide - zadaci za vježbu i domaću zadaću

Rotacijska tijela - zadaci za vježbu

Rotacijska tijela - zadaci i rješenja

Povratak na početak stranice

3. razred tehničara za elektroniku (3E4)

Kut i brojevna kružnica - rad u paru

Trigonometrijske funkcije - I.dio - zadaci za pripremu ispita znanja 

Trigonometrijske funkcije- formule koje se mogu imati na ispitu

Zadaci za pripremu ispravka negativne ocjene na polugodištu 3e4

Zadaci za pripremu ispita znanja - Trigonometrija II.dio

Materijali za timski rad - Grafovi trigonometrijskih funkcija

Radni materijal za timski rad - materijal 1 i materijal 2

Trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe - radni materijal

Sinusov i kosinusov poučak te primjena u fizici, geodeziji... - radni materijal

PRAVAC -  ponavljanje gradiva trećeg razreda

KRUŽNICA - zadaci za vježbu

KRIVULJE DRUGOG REDA - zadaci za pripremu pismenog ispita

PRAVAC - ponavljanje gradiva trećeg razreda

Školska godina 2007./08.

Ponavljanje gradiva drugog razreda - (RM 1)

Poliedri i rotacijska tijela (stereometrija)

Trigonometrijske funkcije

Grafovi trigonometrijskih funkcija. Trigonometrijske jednadžbe i nejedandžbe.

Primjena trigonometrije. Vektori u ravnini

Povratak na početak stranice

4. razred tehničara za elektroniku (4E4)

MATEMATIČKA INDUKCIJA  - zadaci za vježbu

BINOMNI POUČAK - zadaci za vježbu

Skupovi brojeva - radni materijal za nastavu (obrada i zadaci za vježbu)

Brojevi - priprema za prvi ispit znanja - vježba

Limes niza. Teoremi o limesima. Limes monotonih nizova - rad u paru

Zadaci za pripremu ispravka negativne ocjene na polugodištu - zadaci

Redovi. Geometrijski red - radni materijal za nastavu ( obrada i zadaci za vježbu)

Radni materijal - Inverzna funkcija

Derivacija složene funkcije. Derivacija inverzne funkcije - radni materijal

Tangenta i normala u točki krivulje - radni materijal i zadaci za vježbu

Zadaci za vježbu - ispitivanje tijeka funkcije (M, m, IR, IP, TI, konveksnost, konkavnost...)

Ispitivanje tijeka funkcije - Teorijski dio o crtanju grafa funkcije

Zadaci za vježbu - ispitivanje tijeka funkcije - dopuna rješenja i izmjene

Povratak na početak stranice

1. razred upravnih referenata (1D)

Povratak na početak stranice

2. razred upravnih referenata (2D)

Povratak na početak stranice

3. razred upravnih referenata (3D)

Ponavljanje gradiva drugog razreda - (RM 1)

Brojevna kružnica. Predznaci trigonometrijskih funkcija. Parnost i periodičnost. Adicijske formule i formule redukcije - (RM2)

Brojevna kružnica. Predznaci trigonometrijskih funkcija. Parnost i periodičnost. - Priprema za ispit znanja - (RM3)

Brojevne kružnice - male slike - (RM4)

Formule za ispit znanja - (RM5)

Kut i brojevna kružnica - ponavljanje gradiva - (RM6)

Grafovi trigonometrijskih funkcija - crtovlje za grafove i DZ - (RM 7) i (RM 8)

Grafovi trigonometrijskih funkcija - DZ - (RM 9)

Kalkulator - vježba - (RM 10)

Sinusov i kosinusov poučak. Površina raznostraničnog trokuta. - radni materijal - (RM 11)

Trigonometrijske jednadžbe. - (RM 12)

Trigonometrijske jednadžbe. - priprema za ispit znanja - (RM 13)

Vektori u ravnini - priprema za ispit znanja - (RM 14)

Analitička geometrija u ravnini - PRAVAC - (RM 15)

Povratak na početak stranice

1. razred elektromehaničara (1E)

Prirodni, cijeli i racionalni brojevi - vježba br.1

Prirodni, cijeli i racionalni brojevi - vježba br.2

Algebarski razlomci - zadaci za pripremu ispita znanja

Zadaci za pripremu ispravka negativne ocjene na polugodištu - zadaci

Zadaci za pripremu ispita znanja - koordinatni sustav u ravnini (pravac)

Koordinatni sustav u ravnini - zadaci za vježbu

Korijeni - zadaci za vježbu

Povratak na početak stranice

2. razred elektromehaničara (2E)

KOMPLEKSNI BROJEVI(2E) - zadaci za pripremu ispita znanja

JEDNADŽBE I NEJEDNADŽBE (2E) - zadaci za vježbu - vježba br.1.

Povratak na početak stranice

3. razred elektromehaničara (3E)

Povratak na početak stranice

Materijale postavio: Robert Gortan, prof. [GSŠJD Pazin]
Copyright © 2008.  All rights reserved.
Posljednja promjena: 10/04/08.